Osmanlı Ordusu Tanzimat Sonrası Apolet,Kabza,Kordon Kılavuzu (4)

212- erkan-ı harbiye, piyade, istihkam ve sıhhiye paşalar – mirliva – beyazşerit ve sarı yıldız yaveran-ı hazret-i şehriyarına mahsustur

213- erkan-ı harbiye, piyade, istihkam ve sıhhiye ümerası- mirliva – beyazşerit ve sarı yıldız yaveran-ı hazret-i şehriyarına mahsustur

214- erkan-ı harbiye, piyade, istihkam ve sıhhiye zabitanı – mirliva – beyazşerit ve sarı yıldız yaveran-ı hazret-i şehriyarına mahsustur

215- nişancı taburları ümera ve zabitanı – binbaşı

216- süvari ve topçu erkan, ümera ve zabitanı – ay ve yıldız yaveran-ı hazret-i şehriyarına mahsustur

217- süvari ve topçu erkan, ümera ve zabitanından maiyet-i seniyye’de bulunanlar

218- istihkam ümera ve zabitanı – kolağası

219- Müşiran-ı Azam’a Mahsus

220- Piyade ve İstihkam Ferikanına Mahsus

221- Erkan-ı Harbiye, Piyade ve İstihkam Mirlivalarına Mahsus

222- Süvari Erkan, Ümera ve Zabitanına Mahsus

223- Ertuğrul ve Birinci Mızraklı Süvari Alayları Erkan Ümera ve Zabitanına Mahsus

224- Nizamiye Süvari Alayları Efradına Mahsus

225- Süvari Ertuğrul Alayı Efradına Mahsus

226- Topçu Erkan Ümera ve Zabitanına Mahsus

227- Topçu Efradına Mahsus

228- Mühendishane-ı Berr-ı Hümayun Topçu Şakirdanına Mahsus

229- Ferik

230- Mirliva

231- Miralay

232- Kaymakam

233- Binbaşı

234- Kolağası

235- Yüzbaşı

236- Mülazım-ı Evvel

237- Mülazım-ı Sani

238- Alay Emini ve Erkan-ı Harp Kolağası

239- Alay Katibi

240- Tabur Katibi

241- Hademe-ı Hassa-ı Şahane Setre Lambasesi

242- Tüfengi Bölüğü Efradı Setre Lambasesi

243- Piyade Efradı Setre ve Yağmurluk Lambasesi

244- Nişancı Taburları Efradı Setre ve Yağmurluk Lambasesi

245- Musika Efradı Setre Lambasesi

246- Süvari ve Topçu Efradı Yağmurluk Lambasesi

247- İstihkam Efradı Setre ve Yağmurluk Lambasesi

248- Birinci İstihkam Taburu Zabitan ve Efradı Ceket Lambasesi

249- Jandarma Efradı Yağmurluk Apoleti

250- Mekteb-ı Rüşdiyye-ı Askeriyye Setre ve Yağmurluk Lambasesi

251- Müşir

252- Ferik

253- Mirliva

254- Miralay

255- Kaymakam

256- Binbaşı

257- Kolağası

258- Yüzbaşı

259- Mülazım-ı Sani

260- Mülazım-ı Evvel

261-Nişancı Taburları Zabitanı- Kolağası

262-İstihkam Taburları Zabitanı – Yüzbaşı

263- Süvari Ertuğrul Alayı Zabitanı – Yüzbaşı

264- Ertuğrul ve Birinci Mızraklı Süvari Alayları Zabitanı – Kaymakam

265- Birinci Mızraklı Süvari Alayı Zabitanı – Mülazım

266- Birinci Mızraklı Süvari Alayı Efradı

267- Büyük Üniformalık Setre Apolet Köprüsü

268- Büyük Üniformalık İstihkam Setre Apolet Köprüsü

269- Büyük Üniformalık Süvari Dördüncü Alayı Setre Apolet Köprüsü

270- Müşir

271- Ferik

272- Mirliva

273- Miralay

274- Kaymakam

275- Binbaşı

276- Kolağası

277- Yüzbaşı

278- Mülazım-ı Evvel

279- Mülazım-ı Sani

280- Alay Emini ve Erkan-ı Harp Kolağası

281- Alay Katibi

282- Tabur Katibi

283- Büyük Üniformalık Setre Düğmesi

284- Küçük Üniformalık Setre Düğmesi

285- Yağmurluk Düğmesi

286- Ceket Düğmesi

287- Kol ve Spolet Düğmesi

288- Efrad Setre ve Yağmurluk Düğmesi

289- Süvari Yağmurluğu ve Büyük Üniformalık Setre Düğmesi

290- Süvari Küçük Üniformalık Setre Düğmesi

291- Süvari Ceket Düğmesi

292- Süvari Kol Düğmesi

293- Efrad Setre ve Yağmurluk Düğmesi

294- Yok

295- Ertuğrul Alay Setre ve Yağmurluk Düğmesi

296- Ertuğrul Alayı Kol Düğmesi

297- Topçu Yağmurluk Düğmesi

298- Topçu Setre ve Ceket Düğmesi

299- Yaveran-ı Hazret-ı Şehriyari Kordonu

300- Hademe-ı Hassa-ı Şahane Kordonu

301- Erkan-ı Harbiye Kordonu

302- Süvari Ertuğrul Alayı Erkan, Ümera ve Zabitan Kordonu

303- Musika Efradı Kordonu

304- İtfaiye Kordonu

305- Dersaadet Jandarma Alayı Süvari Efradı Kordonu

306- Makam Yaveranlığına Mahsus Kordon

307- Setre ve Yağmurluk Düğmesi

308- Ceket Düğmesi

309- Kol ve Yelek Düğmesi

310- Erkan ve Ümera Kılıç Kayışı

311- Zabitan Kılıç Kayışı

312- Paşalara Mahsus Apolet Köprüsü – Ferik

313- Ümeraya Mahsus Apolet Köprüsü

314- Zabitana Mahsus Apolet Köprüsü

315- Ümeraya Mahsus Apolet Köprüsü – Ferik

316- Ümeraya Mahsus Apolet Köprüsü – Binbaşı

317- Zabitana Mahsus Apolet Köprüsü – Mülazım

318- Etıbba Lambasesi

319- Cerrahan Lambasesi

320- Eczacı Lambasesi

321- Müşir

322- Ferik

323- Mirliva (Ay ve Yıldız Yaveran-ı Hazret-ı Şehriyarına Mahsustur)

324- Miralay (Çapa ve Yıldız Bahriye Erkan-ı Harbiye’ye Mahsustur)

325- Kaymakam

326- Binbaşı

327- Kolevvel (Denizcilerde Osmanlı Kara Ordusundaki Piyade Kolunun Karşılığı Olan Rütbe Burada İkiye Ayrılır. Karadaki Sağ Kol ve Sol Kolun Ağaları Aynı Rütbededirler ve Apoletlerinde Fark Yoktur. Osmanlı Deniz Kuvvetlerinde İse Bu İkisinin Rütbeleri Protokolde Aynı Olsa Da İsimleri Değişiktir.)

328- Kolsani (Bkz Yukarıdaki Açıklama)

329- Yüzbaşı

330- Mülazım-ı Evvel

331- Mülazım-ı Sani

332- Çarkçı Binbaşı (Makine Dairesi Binbaşı)

333- İnşaiye ve Sanayi Binbaşı – Yıldız Maiyyet-ı Seniyye’de Bulunanlara Mahsustur (İnşaat Mühendis Binbaşı)

334- Ketebe (Deniz Katibi)

335- Sıhhiye Binbaşı

336- Eimme (Birinci Sınıf Deniz İmamı)

337- Mekteb-ı Bahriye-ı Harbiye – İkinci Yıl (Deniz Harp Okulu)

338- Mekteb-ı Bahriye-ı İdadi – Üçüncü Yıl (Deniz Lisesi)

339- Haddehane Şakirdi

340- Bahriye Rüşdiyyesi – İkinci Yıl (Deniz Ortaokulu)

341- Gedikli (Deniz Astsubay)

342- Gedikli Şakirdi (Deniz Astsubay Öğrenci)

343- Bahriye Kılıcı

344- Bahriye Erkan ve Ümera Kılıç Püskülü

345- Büyük Üniformalık Setre Yakası

346- Büyük Üniformalık Setre Kolu

347- Sertob (Topçubaşı)

348- Serdümen

349- Ateşçievvel – Yazlık (Birinci Ateşçi – Kazan Dairesi Baş Sorumlusu)

350- Ateşçisani – Yazlık (İkinci Ateşçi)

351- Bölük Emini – Yazlık

352- Mekteb-ı Bahriye Şakirdanı Yaka Alameti (Deniz Harp Okulu Yaka İşareti)

353- Haddehane Şakirdanı Yaka Alameti

354- Efrad Kışlık Gömlek Yakası

355- Efrad Yazlık Gömlek Yakası

356- Müşirana Mahsus (Mareşallere Özel)

357- Müşirana Mahsus

358- Ferikana Mahsus (Korgenerallere Özel)

359- Ferik, Mirliva, Paşalar ve Ümeraya Mahsus (Generaller ve Üst Subaylara Özel)

360- Erkan-ı Harp Miralayından Kolağasına Kadar (Kurmay Albaydan Kolağasına Kadar)

361- Zabitana Mahsus (Subaylara Özel)

362- Topçu Miralayından Alay Emini’ne Kadar

363- Süvari Ertuğrul ve Birinci Mızraklı Alayları Ümerasına Mahsus

364- Süvari Miralaydan Alay Emini’ne Kadar

365- Süvari Ertuğrul ve Birinci Mızraklı Alayları Zabitanına Mahsus

366- Piyade İstihkam Miralaydan Alay Emini’ne Kadar

367- Süvari Ertuğrul ve Birinci Mızraklı Alayları Efradına Mahsus

368- Erkan-ı Harp Kolağasından Mülazıma Kadar

369- Süvari Efradına Mahsus

370- Topçu Kolağasından Mülazıma Kadar

371- Süvari Kolağasından Nefarata (Erlere) Kadar

372- Ertuğrul Süvari Alayı Zabitanına Mahsus

373- Piyade ve İstihkam Kolağasından Mülazıma Kadar

374- Topçu Neferatına Mahsus

375- Ertuğrul Alayı Neferatına (Erlerine) Mahsus

376- Hamidiye Süvari Alaylarına Mahsus Seyf (Osmanlı Kılıcı)

377- Topçu Neferatına (Erlerine) Mahsus Testereli Kama

378- Hademe-ı Hassa-ı Şahaneye Mahsus (Padişahın Hususi İşlerini Gören Birliğe Özel)

379- Mekteb-ı Harbiye-ı Şahane Talebesine Mahsus (Kara Harp Okulu Öğrencilerine Özel)

380- Mekteb-ı Bahriye-ı Şahane Talebesine Mahsus (Deniz Harp Okulu Öğrencilerine Mahsus)

381- Talim Meçi

382- Talim Meçi

383- Mauser Kasaturası

384- Hamidiye Süvari Alaylarına Mahsus

Ayrıca

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s